பிரபலம்

டூபக் மற்றும் ஜடா பின்கெட்டின் உறவைப் பற்றி ஸ்மித் எப்படி உணருவார்?