பிரபலம்

வெர்ஸூஸில் சோல்ஜா பாய் சண்டையிடுவதற்கு முன்பே போ வாவ் கேன்சல் செய்யப்பட்டார்